ประกาศสภา อบต.ขามเฒ่า เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

10 ม.ค. 65