ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

14 มิ.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :