ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

19 มิ.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :