ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566

19 พ.ค. 66