ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566

21 มิ.ย. 66