รายงานบันทึกการประชุมสภา อบต.ขามเฒ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2566

19 มิ.ย. 66