ผู้บริหาร

นายวีรยุทธ  รายพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
โทร 044-756190
นายสมาน  มุ่งกั้นกลาง
นายเพ็ชร  มุ่งกรอกกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
โทร 099-116-8251  โทร 082-136-4721

นางสาววรรณวิรัตน์  รอดกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
โทร 084-356-5002