รถพยาบาลฉุกเฉิน(กู้ชีพ) อบต.ขามเฒ่า

ระบบขอรับบริการออนไลน์ เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงาน ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนู e-Service แล้วเลือกเมนูที่มีความประสงค์จะขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้าบริการที่เลือก ทำการกรอกข้อมูลของท่าน ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกที่ ปุ่ม “ส่ง”
2. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือน และทำการตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่วยงาน พร้อมกับดำเนินการพิมพ์ แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
3. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*********กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน*********